Menetelmämme


  • Maariski (Country Risk)
  • Maksukyvyttömyysanalyysi (Insolvency Analysis)

Maariskin arviointi on yhdistelmä maakohtaista luokitusta ja yksittäisen maan riskitasoa


Maaluokka (Country Grade, CG) mittaa taloudellista epätasapainoa, liiketoimintailmaston laatua ja poliittisten vaaratekijöiden todennäköisyyttä. Luokituksessa käytetään asteikkoa AA–D, jossa AA kuvaa korkeinta maaluokkaa ja D matalinta. Maaluokitus on yhdistelmä seuraavia kolmea pisteytystä:

  • Macroeconomic Rating (ME) analysoi talouden rakenne, budjetti- ja rahapoliittista velkaantuneisuutta, ulkoista tasapainoa, pankkijärjestelmän vakautta ja muita tekijöitä;

 

  • Structural Business Environment Rating (SBE) mittaa lakiin ja sääntelyyn liittyvää kehystä, korruption valvontaa ja liiketoiminnan harjoittamisen suhteellista helppoutta; ja

 

  • Political Risk Rating (P) joka perustuu analyysiin vallan siirtymisestä ja keskittymisestä, poliittisen toiminnan tehokkuudesta, instituutioiden itsenäisyydestä, sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ja kansainvälisistä suhteista.

Maaluokka yhdistetään sen jälkeen kahteen lyhyen aikavälin hälytysindikaattoriin, jolloin muodostuu maariskitaso (Country Risk Level, CRL). Maariski mitataan asteikolla 1–4, jossa 1 on korkein taso ja 4 matalin. Nämä tasot ilmaistaan maariskikartassamme termeillä matala (low), keskinkertainen (medium), herkkä (sensitive) ja korkea (high).
Lyhyen aikavälin kaksi indikaattoria ovat:

  • Financial Flows Indicator (FFI) mittaa lyhytaikaisen rahoituksen riskejä, jotka voivat vaikuttaa yritysten välisten myyntisaatavien maksuun; ja

 

  • Cyclical Risk Indicator (CRI) mittaa kysynnän lyhytaikaisia keskeytyksiä. Se sisältää makrotalous- ja maksukyvyttömyysennusteemme.

Nämä viisi riskiulottuvuutta yhdistettynä muodostavat Euler Hermesin huipputason maariskimenetelmän. Se arvioi yrityksen maksukyvyttömyysriskin kussakin maassa ja on korvaamaton tuki asiakkaidemme päätöksentekoprosesseille.

​​​​​

Euler Hermes valvoo yritysten maksukyvyttömyyttä yli 30 maassa​

 

Liiketoiminnan maksukyvyttömyyden käsite vaihtelee eri maissa, mikä tekee kansainvälisen tason vertailusta vaikeaa.

 

Maiden välillä on suuria eroja. Viralliset maksukyvyttömyystoimet eivät ole kaikkialla yhtä tärkeässä asemassa. Joissakin maissa sovinnolliset järjestelyt ovat yleisiä (esimerkiksi Espanjassa ja Italiassa), ja siksi yritysten maksukyvyttömyysluvut ovat melko pienet. Tämä antaa vääristyneen kuvan yritysmaailman maksukyvyttömyyden todellisesta tilasta. Lisäksi joissain maissa yksityisyrittäjät lasketaan mukaan liiketoiminnan maksukyvyttömyyslukuihin, kun taas toisissa he sisältyvät yksityishenkilöiden konkurssilukuihin (esimerkiksi Yhdysvalloissa), jolloin puhtaasti yksityishenkilöiden ja yksityisyrittäjien konkurssien välillä ei ole suurta eroa. Näissäkin tapauksissa liiketoiminnan maksukyvyttömyysluku on huomattavasti aliarvioitu.

 


Euler Hermesin maaindeksi sekä maailmanlaajuinen maksukyvyttömyysindeksi (Global Insolvency Index) ratkaisee moninaisten kansallisten tilastojen ja olosuhteiden aiheuttaman problematiikan.

 

Maksukyvyttömyysindeksi (Insolvency Index, II) lasketaan verrannollisten ja standardisoitujen maksukyvyttömyyslukujen perusteella, suhteella 2000=100. Se mittaa maksukyvyttömyydessä ajan saatossa tapahtuneen muutoksen absoluuttisten lukujen sijaan ja antaa kullekin maalle ratkaisevan indikaattorin maksukyvyttömyysriskin mahdollisten jyrkkien nousujen varalle.

 

Laskemme myös maailmalaajuista maksukyvyttömyysindeksiä (Global Insolvency Index, GII), joka on kansallisten indeksien painotettu summa. Kukin maa on painotettu sen osuuden mukaan, joka sillä on tutkimukseen sisältyvien maiden yhteenlasketusta BKT:sta (sen hetkisellä valuuttakurssilla). Tämä indikaattori on paras tapa maailmanlaajuisen reaalitalouden tilan seurantaan.